“Communicating hope and trust in our time.”

- Pope Francis

SURAT PASTORAL MAHITUNGOD HAN PAGHIBALIK HAN MGA LINGGANAY HAN BALANGIGA

St. Lawrence the Deacon and Martyr Parish Church in Balangiga, Eastern Samar (Este News)

“HA MGA LINGGANAY NAKASURAT AN MGA PULONG ‘IGINGAHIN PARA HAN GINOO’ (Sacarias 14:20)”

Hinigugma nga Bungto han Dios:

An grasya ug kalinaw han aton Ginoo Jesukristo!

Kahuman hin damo nga mga tuig hin paghinulat ug kawaray kapihoan, yana nga panahon han Adbyento, an panahon hin pamulat, gintatagan kita hin agap nga pinaskuhan—an paghibalik han Mga Lingganay han Balangiga. An Dios naggpapadayag han iya dako nga pagpa-ura han aton Singbahan Lokal (Diyosesis ngan Parokya) ug, kasumpay hini, ha aton nasud.

Nagpapasalamat kita hin dako ha Makagrahum nga Diyos nga “nagbuhat hin dagko nga mga butang”(Lk 1:49) para ha aton; sugad man, nagpapasalamat liwat kita nga kinasingkasing ha damo nga mga tawo ug mga hugpo nga nagin mga paagi han kanan Diyos gugma. Upod han salmista nagoliat kita hin pagsiring: “Dayawon an Ginoo pinaagi hin tunog han mga simbal! Dayawon hiya pinaagi hin dako nga tunog han mga simbal” (Salmo 150:5).

Ha panahon hin giyera ginkuha an mga lingganay tikang han Parokya ni San Lorenzo, Diyakono ug Martir, ha Balangiga, Sinirangan Samar. Iginbabalik ngahaw hira ha panahon han paglaom ug kalinaw. Tama gud la ini tungod kay an mga lingganay mga instrumento hin pag-ampo ug pagsingba sa Diyos, nga burabod han tinuod nga paglaom ug kalinaw.

Kinahanglan diri ta igdiwara an mga makasusubo nga panhitabo han giyera nga nagin higayon hin diri tama nga mga paggamit han mga lingganay hadton mga nagkabirubingkil. Kinahanglan ug kaangayan nga pagbasulan ug igsalikway an mga kasal-anan nga nagdara hin kamatayon ha damo nga mga tawo ug kapakyasan ha mga panimalay ug ha mga katunaan. Kundi kinahanglan kita maggiparupasaylo. Kinahanglan kita magbiling hin pakighibalik ug pakigsangkay, diri kay kinaruruyag ini ha pinulitika ngan panan-aw, kundi tungod kay iginsusugo ini han Ebanghelyo.

Ha tama nga paggamit, an mga lingganay nagtatawag ha aton ngadto ha pag-ampo ug pagsingba sa Diyos aton Amay pinaagi kan Jesukristo nga aton Ginoo dida han Espiritu Santo. An pag-ampo ug pagsingba nagpapahayag, kundi nagpapahilarom liwat, han aton pagtoo, paglaum ug paghigugma. Aton ginbabagtingan an mga lingganay san-o ug ha sakob han aton gihahataasi nga buhat pag-ampo ngan pagsingba—an Santos nga Yukaristiya. Nagbabagting kita han mga lingganay pagpahinumdum han aton mga katilingban han mga buruhaton nga urusa ngan kon oras hin mga kataragman. Kon sugad, an mga lingganay nagtutulay ha aton sa Diyos ug ha aton igkasitawo. An mga lingganay mga kabulig ug kausa naton ha aton kinabuhi dida kan Cristo ha komunidad/katilingban.

Sanglit kaangayan gud la nga magrayhak ug maglipay kita tungod han paghibalik han mga lingganay han Balangiga. Kundi kinahanglan liwat kita dayuday bumalik sa Diyos ug ha tagsa tagsa pinaagi han aton padayon nga pagbag-o ngan pagkahibalik. Kaupod an piho nga pagtugway ug mga panabang han Mahal nga Birhen Maria, aton Iroy, ug ni San Lorenzo, Diakono ug Martir, ug han ngatanan nga kasantosan, aton panindugan, ha pag-aghat han mga Lingganay han Balangiga, nga sundon an sagdon han Baraan nga Kasuratan: “Kon yana nga adlaw makabati kamo han iya tingog, ayaw pagtig-aha an iyo mga kasingkasing” (Salmo 95:7).

Kinasingkasing ha ngaran han Ginoo,

+Crispin B. Varquez, D.D.
Obispo han Borongan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Current day month ye@r *